درب ضد سرقت ترک


ابعاد درب ضد سرقت دارای دو نوع تقسیم بندی می شود که سازندگان ساختمان باید قبل از تهیه فریم انتظار به آن توجه کنند. مسئله دیگر قطر لقار دیوار برای نصب درب ضد سرقت است . عرض و طول ابعاد درب ضد سرقت استاندارد ۱۰۷ در ۲۱۳ است . فاصله ۱۰۷ داخل به داخل فریم انتظار بعد از نصب ساب فریم فلزی است . ساب فریم می تواند از قوطی ۳۰ در ۴۰ و یا هر نوع فلز دیگری باشد. طول ابعاد درب ضد سرقت ۲۱۳ سانتی متر به این معنا است که از کف تمام شده تا زیر نعل درگاه نبایستی بیشتر از ۲۱۳ سانتی متر باشد. دلیل محدودیت طول نیز به این خاطر است که ابعاد درب ضد سرقت باید متناسب با طول ورق های فلزی فولاد مبارکه اصفهان باشد و این محدودیت ۲۱۳ سانتی متر بدلیل این نکته است . ولی گاهی از ساختمان سازان تمایل دارند که ابعاد درب ضد سرقت سفارشی مصرف کنند که منظور از سفارشی بودن ابعاد درب ضد سرقت خارج از اعدادی است که در بالا بیان شد. ولی عرض ابعاد درب ضد سرقت نبایستی از ۱۲۰ سانتی متر بیشتر باشد برای ابعاد بیشتر از ۱۲۰ سانتی متر میتوان از درب های ضد سرقت یک نیم لنگه و دو لنگه استفاده نمود. ابعاد درب ضد سرقت برای درب های دو لنگه نهایتا می تواند ۲ متر باشد و بیشتر از این عرض امنیت درب ضد سرقت را زیر سوال می برد. اندازه ی درب ضد سرقتاثر خاصی بر شرایط نصب ندارد اگرچه نصب و حمل درب های ضد سرقت دو لنگه بسیار زیاد سخت تر تک لنگه است نصب این نوع درب ها نیازمند مصرف از نصب های مجرب است که مجموعه درسام از این ویژگی برخوردار است. تعرفه اضافه برای درب های ضد سرقت سفارشی دریافت می شود که این نرخ جهت عرض درب های ضد سرقت بیشتر از ۱۱۰سانتی متر است .

در زیر به معین ات فنی ابعاد در ضد سرقت درب ضد سرقت درسام خواهیم پرداخت. این ابعاد جهت تمام سازندگانی که تمایل دارند درب ضد سرقتی که با خط تولید ترکیه ای ساخته می شود را دارا باشد صدق می نماید .

ابعاد در ضد سرقت استاندارد درسام


ابعاد در ضد سرقت برای درب های با روکوب عرض درب ۱۰۷ در ۲۱۲ است . داخل به داخل فریم انتظار باید ۱۰۹ در ۲۱۳ سانتی متر باشد تا جوش دادن درب ضد سرقت به راحتی انجام شود.

ابعاد در ضد سرقت جهت درب های بدون روکوب عرض درب پرواز به پرواز ۱۱۰ در ۲۱۳ است . داخل به داخل فریم انتظار می بایست ۱۰۷ در ۲۱۲ باشد.

درروش دوم ابعاد درب خیلی تر استاندارد مجموعه است جهت عرض های وسیع تر مبلغی جز ارتقا قیمت در نظر گرفته شد است.

لقاز هم باید هجده ۱۸ سانتی متر باشد. در این حال نیاز به چهارچوب کشویی ناست . ولی برای ساختمان سازانی که تولرانس ضخامتی در قطر چهارچوب خود دارند می توان از چهارچوب کشویی مصرف کرد که این نوع چهارچوب هم دارای میزان ی جز اضافه بهای تولید به پیچیده تر بودن تهیه چهارچوب فلز می باشند .

ولی این ابعاد در ایران رایج است در کشور های خارجی این اعداد مورد توجه قرار نمی گیرد. همان گونه که گفتیم در کشور های خارجی استاندارد دقیق ابعادی وجود ندارد که بتوان سازندگان ساختمان را به آنها ارجاع داد.

اما می بایست بیان کنیم که برای ابعاد در ضد سرقت در عرض محدودیت وجود دارد و از زیر ۸۵ سانتی متر نمی تواند درب تولید کرد این فقط به خاطر این است که کانال کشی خاصی در داخل لنگه درب برای ریل گذاری قفل های ترکیه ای صورت می گیرد همین علت پیشگیری می نماید از تولید عرض کمتر از ۸۵ سانتی متر.

ابعاد درب ضد سرقت ترک

سازندگان قبل از دیوارچینی در صورت تمایل جهت استفاده از درب ضد سرقت می بایست بدانند که چه استانداردهایی را جهت ابعاد درب ضد سرقت ترک بایستی رعایت بکنند. جهت بررس ابعاد درب ضد سرقت ترک باید چن فاکتور در نظر گرفته شود. فاکتورهای زیر زیاد خیلی مهم است :

قطر لقاز دیوار که باید ۱۸ سانتی متر باشد و در صدرتی که این لقاز بیشتر باشد پشت درب هم باد با دیوار نمی شود و ظاهر زیبا یی ایجاد نمی نماید . اما برای لقاز های متنوع می توانیم از چهارچوب فلزی کشویی استفاده کنیم که تعرفه اضافه بهای این نوع چهارچوب بایستی مد نظر قرار بگیرد.
عرض فریم انتظار هم بسیار زیاد خیلی مهم است برای ابعاد درب ضد سرقت ترک استاندارد نیاز به محیط ۱۰۷ سانتی متر برای درب ضد سرقت ترک بدون روکوب داریم و برای روکوب دار این عدد می تواند ۱۰۷ سانتی متر باشد. برای ابعاد غیر استاندارد نیز می تواند عرض ابعاد درب ضد سرقت ترک برای بدون روکوب ۱۱۷ سانتی متر باشد برای روکوب دار نیز ۱۱۷ سانتر مد مدنظر قرار گیرد. این عدد در واقع باید داخل فریم انتظار باشد و سنگ به سنگ و گچ به گچ همین عدد باید رعایت شود تمام می بایست هم باد یکدیگر باشند.

طول فریم انتظار نیز فاکتور مهمی است . که این عدد بعد از کف سازی و نصب ساب فریم نباید بیشتر از ۲۱۳ سانتی متر باشد در صورت طول بیشتر می توان در قیمت بالای درب کتیبه فلزی با ساختار شیشه سکوریت مصرف کرد.

جهت درب های ضد سرقت نیم لنگه عرض تا ۱۵۰ سانتی متر است ابعاد درب ضد سرقت ترک دو لنگه هم جهت عرض باید ۲۰۰ سانتی متر در نظر گرفته شود. اما بایستی بیان شود که امنیت درب های ضد سرقت بیشتر از تک لنگه کاهش پیدا می نماید سازندگان این نکته را می بایست در دیوارچینی در نظر بگیرند.