انجام پایان نامه مدیریت

در حـال حـاضـر بـرخى ناآگاهانه واژه تحقیق را در موارد ى به كار مى برند كه مـوجـب سـوء تـفـاهم مى شود, بدین معنى كه درموارد ى رونویسى از برخى از صـفـحـات یـك یـا چـند كتاب و چیدن آن ها در كنار یكدیگر را نیز تحقیق نام نـهاده اند, در حالى كه تحقیق یك فرآیند پیچیده اى است كه حاوی مجموعه اى مـنـظم از اعمال ویژه همراه با كاربرد فنون ویِژگزینشه به منظور جواب گویى به یك سـوال مـعـیـن مى باشد. در این فرآیند, همچنان كه بیان شد, یك سؤال اساسى وجود دارد و نیز فرضیه فرضیه هایى كه به آزمون گذاشته مى شود . بـنـابرای ن , تحقیق جمله است از جست و جو در امرى به منظور دست یافتن به واقـعـیـت و حـقـیقت آن امر كه داراى اصول وروش هاى ویژه به نیز مـى بـاشـد.(الـبـته در قلمرو علوم مختلف اصول روش هاى تحقیق از یكدیگر مفرق ند.) اما بررسی , به معنى خواندن كتاب هر نوشته دیگرى مى باشد كه به مـنظور دقت در آن و یا افزایش اطلاعات صورت مى گیرد.چنانچه چه تحقیق نیزآموزش هـاى خـاص خـود را دارد و از اصـول قـواعد معینى پیروى مى كند ولى هـرگز نباید این دو را به جاى یكدیگر به كار برد, زیرا اصول روش هاى مطالعه در مقایسه با اصول قواعد حاكم بر تحقیق , چندان پیچیده وسیع نیستند. استادان در برخى از درس هاى دانشکده ى نیز, به منظور آشنا كردن دانشجویان بـه كـتـاب هـا و مـنابع مختلف هر در س , از آن هامى خواهند كه درمورد مساءله خـاصى از موضوع درسى خور گزارشى تهیه كنند, چنین كارى را نیز نباید یك تـحقیق نامید. هدف از تهیه این گونه گزارش هاى درسى , یاری به یادگیرى دانشجویان از طریق جست و جو مطالعه منابع مختلف است .

ایـن نـوع كار عملى كه در اصطلاح دانشکده ى (یا مقاله گزارش) درسـى نـامـیده مى شود فاقد ویژگى هاى یك تحقیق است و نباید با آن غلط شـود. بـه طـور كـلـى در مـواردى كه هنوز دانشجویان , درسآموزش تحقیق را نـگـذرانـده انـد, امـكـان تـهیه یك مقاله تحقیقى وجود ندارد, اگر چه مراجعه دانـشجویان به كتاب هاى مختلف و تهیه گزارش نسبت به برخى از موارد درسى امكان پذیر است و هم مى تواند در فراگیرى خوب دروس مفید باشد.